VEDTÆGTER

for

 

Ocean City Square Dancers

 

§ 1         Navn og hjemsted

 

             1.         Klubbens navn er: Ocean City Square Dancers (forkortet OCSD).

                        

             2.                                   Klubben er stiftet den 22/10-1992.
                          Klubben er hjemmehørende i Solrød kommune. Klubbens adresse er formandens adresse.


§ 2       Formål

 

                          Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for ”modern

                          squaredance” ved tilrettelægning af undervisning for klubbens medlemmer og ved

                          afholdelse af arrange­menter og danseaktiviteter.

 

 

§ 3       Medlemskab og samarbejde med forbund og andre foreninger

 

             1.         Klubben kan være organiseret under Danish Association of Square Dance Club (DAASDC).

            

             2.         Klubben kan søge samarbejde med andre klubber og foreninger, hvis formål er foreneligt

                         med OCSD.

 

 

§ 4       Medlemmer

 

                                      1.          Enhver, som ønsker at medvirke til fællesskabet og glæden i ”modern squaredance” kan

                                                   optages som medlem.

 

                                       2.         Medlemskab er opnået, når medlemskontingent er betalt og registreret på klubbens konto.

 

             3.         Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter.

            

             4.         Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer.

 

            

 

§ 5       Medlemskontingent og undervisningsgebyr

                                      1.           Medlemskontingentet fastsættes på grundlag af det på Generalforsamlingen

                                                    godkendte budget. Medlemskontingent betales for medlemskab af klubben.

                                                    Støttemedlemskab er muligt. Støttemedlemmer modtager ikke undervisning i klubben,

                                                    men kan deltage i arrangementer forestået af klubben - herunder Generalforsamlingen –

                                                    støttemedlemmer har dog ikke stemmeret på klubbens Generalforsamling.

 

                                      2.          Undervisningsgebyr fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det på Generalforsamlingen

                                                   godkendte budget. Undervisningsgebyret betales for modtagelse af undervisning i klubben,

                                                   og er ens for alle hold der strækker sig over hele undervisningsåret, uanset antallet af

                                                   undervisningstimer.
                          Undervisningsgebyret giver klubbens medlemmer ret til at modtage undervisning på alle

                                                    hold, som klubben udbyder.
                          Medlemmer af Squaredanceklubber, hvormed OCSD har indgået samarbejde kan, ved

                                                    betaling af undervisningsgebyr, modtage undervisning uden at være medlemmer af OCSD.

 

                                      3.          Medlemskontingent og undervisningsgebyr, der betales årligt forud, gælder for én

                                                    dansesæson – efterår og forår - og forfalder til betaling den 1. september med sidste

                                                    rettidige betaling den 15. september.
                          Dansesæsonen placeres i perioden 1. september – 31. maj.

 

             4.          Indbetalt kontingent og undervisningsgebyr tilbagebetales ikke.

 

             5.         Medlemmer, der står i restance med medlemskontingent eller undervisningsgebyr i

                          mere end 1 måned, kan efter minimum 1 rykkerpåmindelse, ved bestyrelsens

                          beslutning, udelukkes fra klubben.

            

             6.          Kassereren vedligeholder en medlemsfortegnelse over samtlige medlemmer i klubben.

 

                                      7.          Arrangementer og danseaktiviteter, som ikke kræver medlemskab eller betaling af

                                                   undervisningsgebyr, kan gennemføres ad hoc; evt. betaling for sådanne fastsættes af

                                                   bestyrelsen.

 

 

 

 

§ 6       Regnskab og budget

 

             1.         Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

             2.         Kassereren er ansvarlig for, at klubbens regnskab føres på betryggende vis.

 

                                       3.         Kassereren modtager – på klubbens vegne og over klubbens konto - alle indbetalinger

                                                   og  afholder alle udgifter, der vedrører klubben. Klubbens midler, bortset fra en passende

                                                   kontantbeholdning, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i klubbens navn.

 

                                       4.         Kassereren udarbejder et årsregnskab omfattende drift og status. Regnskabet færdiggøres

                                                   til revision senest den 31. januar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges

                                                   bestyrelsen til godkendelse og underskrift senest den 15. februar.

 

             5.         Kassereren har ansvar for, at der udarbejdes et budget i henhold til de af bestyrelsen

                          fastlagte retningslinjer. Budgettet forelægges bestyrelsen sammen med det reviderede

                          regnskab.

 

 

§ 7       Generalforsamling

 

             1.         Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

             2.         Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

 

             3.         Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

                                     a.         Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

                                     b.         Bestyrelsen v/formanden aflægger beretning.

                                                                                        c.         Bestyrelsen v/kassereren aflægger det reviderede årsregnskab.

                                     d.         Behandling af indkomne forslag.

                                                                                        e.         Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent og

                                                                                                    undervisningsgebyr.

                                     f.          Valg af formand (i lige år) / kasserer (i ulige år).

                                     g.          Valg af medlemmer til bestyrelsen (1 i lige år – 2 i ulige år).

                                     h.         Valg af suppleant(er).

                                     i.          Valg af revisor.

                                     j.          Valg af revisorsuppleant.

                                     k.         Eventuelt.

 

                                        4.         Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i

                                                    hænde senest 2 uger før general­forsamlingen. Forslag overgives skriftligt eller via e-mail.

                                                    Formanden kvitterer for modtagelsen.

 

                                        5.         Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger før generalforsamlingen.

                                                    Indkaldelsen - indeholdende dagsorden, revideret regnskab og bestyrelsens forslag til

                                                    budget for indeværende regnskabsår - sendes til foreningens medlemmer enten via e-mail

                                                    til den senest oplyste e-mail adresse eller med post til den senest oplyste postadresse.
                           Evt. indkomne forslag sendes til medlemmerne straks efter udløbet af fristen for

                                                    modtagelse af forslag.  

                                                    Indkaldelsen/forslag kan også overbringes direkte til medlemmet.                               

 

                                      6.          Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som har indbetalt

                                                  medlemskontingent og undervisningsgebyr i henhold til §5 stk. 3, og som ikke er

                                                   udelukket af klubben i henhold til §5 stk. 5.

 

             7.         Afstemning foregår ved håndsoprækning.

                         Bestyrelsen, dirigenten eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede kan forlange

                         skriftlig afstemning.

                         Ved personvalg afholdes skriftlig afstemning, såfremt blot ét stemmeberettiget medlem

                         forlanger dette.

                                     8.         Der kan kun stemmes med 1 stemme pr. stemmeberettiget medlem. Der kan stemmes ved

                                                  fuldmagt givet til et medlem, der er fremmødt, når fuldmagtsgiver  opfylder betingelserne

                                                  under §7, stk. 6. Fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen før stemmeafgivelse.

 

             9.         Enhver generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, erbeslutningsdygtig uden

                         hensyn til antallet af fremmødte medlemmer og afgivne fuldmagter. Afgørelser træffes ved

                         simpelt flertal for alle på dagsordenen optagne punkter. Ved stemmelighed bortfalder

                         forslaget.

                         For ændringer af klubbens vedtægter, samt nedlæggelse af klubben, gælder dog særskilte

                         regler.

 

            

                                     10.       Til ændring af klubbens vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte

                                                  stemmeberettigede og afgivne fuldmagter stemmer for, samt at flertallet udgør mindst

                                                  50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

 

             11.      Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem

                         vælges i lige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan

                         finde sted.

 

                                       12.      1 eller 2 bestyrelsessuppleant(er), revisor og revisorsuppleant vælges for et år. Genvalg

                                                   kan finde sted.

 

                                       13.       Valgbare til bestyrelsen, revisor samt suppleanter er ethvert myndigt, stemmeberettiget

                                                   medlem. Dog kan man ikke vælges til formand eller kasserer, såfremt man bestrider en af

                                                   disse poster i en anden squaredanceklub.

 

                                       14.       Valgbare er kun fremmødte stemmeberettigede medlemmer, medmindre der foreligger en

                                                   skriftlig erklæring fra et ikke fremmødt stemme­berettiget medlem om, at vedkommende

                                                   modtager valg.

            

             15.       Over det på generalforsamlingen passerede, udarbejdes et referat, der underskrives af

                         dirigenten og referenten, hvorefter det har fuld beviskraft.

 

§ 8       Ekstraordinær generalforsamling

 

                                         1.       Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel

                                                    som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3

                                                    af de stemmeberettigede medlemmer, med deres underskrift, begærer det. Motiveret

                                                    dagsorden skal fremgå af begæringen.

 

             2.          Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til

                          bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens

                          modtagelse, idet juni, juli og august måneder ikke medregnes.

 

             3.         Mindst halvdelen af de medlemmer, der ved deres underskrift har begæret den

                          ekstraordinære generalforsamling indkaldt, skal personligt være fremmødt. Er dette ikke

                          tilfældet, kan den ekstraordinære generalforsamling afgøre, om dagsordenen skal                           behandles eller forkastes.

 

                                      4.         Forslag om vedtægtsændringer, der har været forelagt på en ordinær generalforsamling,

                                                  men som ikke har været bragt til afstemning pga.:

                        
                         a) manglende deltagelse af stemmeberettigede medlemmer, eller

                         b) tilbagekaldelse af forslaget efter generalforsamlingens gennemgang og drøftelse af

                                                  indhold

                         kan, evt. i revideret form, genfremsættes, og kan på den ekstraordinære generalforsamling

                                                  vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

                        Forslag om vedtægtsændringer, der har været bragt til afstemning på en ordinær

                                                  generalforsamling, og som er forkastet af denne, kan tidligst bringens til ny afstemning på

                                                  en ordinær generalforsamling

 

                          § 9       Bestyrelsen

 

             1.         Bestyrelsen vælges blandt klubbens medlemmer iht. § 7 stk. 13.

 

                                      2.        Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt  1 eller 2 suppleanter, der vælges af

                                                  generalforsamlingen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder.

                        Formanden og kassereren vælges direkte, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv

                   med næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem.

 

                                     3.         Der afholdes bestyrelsesmøder i løbet af året, når formanden eller 2

                                                  bestyrelsesmedlemmer

                                                  finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2

                                                  medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved         

                                                  stemmelighed er formandens stemme afgørende.

                        Ved beslutning om eksklusion, skal formanden og mindst 3 medlemmer være til stede, og

                        mindst 4 medlemmer skal stemme herfor.

 

                                     4.         Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden og med

                                                 mindst  1 uge varsel.

                                      Klubbens undervisere kan indkaldes til møder, hvor undervisningen planlægges.

 

                                    5.         Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes af bestyrelsen på det

                                                følgende møde. Referater skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingen. Et flertal af de

                                                fremmødte medlemmer kan forlange referater eller dele heraf oplæst.

 

             6.        Klubben tegnes overfor tredjemand af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller

                        kassereren skal være den ene.

 

             7.        Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået på klubbens

                         vegne udover, hvad der måtte være gældende i henhold til folkeoplysningsloven.

 

 

§ 10     Bestyrelsens opgaver

 

             1.         Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, herunder:

                                     a.          Nedsætte udvalg, og afstikke retningslinjer for disse.

                                     b.         Udarbejde rammer for udvalgenes økono miskedispositioner.

                                     c.          Tegne de fornødne forsikringer.

                                     d.          Sikre en betryggende økonomisk opfølgning.

                                     e.          Ansættelsesforhold for klubbens undervisere

 

 

§ 11     Revision

            

             1.         Revisionen har til opgave at foretage revision af årsregnskabet, hvor beholdninger

                         og bilag kontrolleres.

 

             2.         Revisionen kan på eget initiativ, eller på bestyrelsens opfordring, foretage uanmeldt

                          revision.

 

§ 12 Eksklusion

 

                                      1.         Enhver beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen iht. anvisningerne i § 9, stk. 3.

 

             2.         Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet i ord og handling modarbejder klubbens

                         interesser.

 

            

 

§ 13     Nedlæggelse af klubben

 

             1.         Til nedlæggelse af klubben kræves at:

                                                                a.       forslaget er optaget på dagsorden på en generalforsamling / ekstraordinær

                                                                          generalforsamling.

                          b.       forslaget indeholder anvisning på, hvordan klubbens aktiver afvikles.

                          c.       eventuelt udestående afregnes forinden

                                                                                         d.       mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og afgivne fuldmagter stemmer for,

                                                                                                   samt at flertallet udgør mindst 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer

                                                                                                 

 

Godkendt på foreningens ekstraordinære generalforsamling de