Vedtægter for Ocean City Square Dancers

1. Stiftelse.
Klubben er stiftet d. 22. oktober 1992 under navnet OCEAN CITY SQUARE DANCERS, forkortet OCSD.
Klubben er hjemmehørende i Solrød Kommune
.
2. Klubbens formål.
Klubbens formål er at fremme interessen og udbrede kendskabet til "Modem Square Dance". Dette gøres ved at tilbyde medlemmerne
undervisning og aktiviteter arrangeret af klubben eller i samarbejde med andre klubber.

3. Medlemskab af klubben.
Som medlemmer optages alle med interesse for Modem Square Dance.
Stk. 2 Medlemskab er opnået 14 dage efter at kontingentet er indbetalt.
Stk. 3 Medlemskab uden undervisning er passivt støttemedlemsskab, for hvilke der er begrænsning iflg. prg. 7, Stk. 6. Passive
medlemmer får tilsendt materiale om klubarrangementer via postvæsenet (vedtaget på generalforsamlingen d. 14. marts 2004).

4. Kontingent og undervisningsafgift.
Kontingent og undervisningsafgift fastsættes på den årlige generalforsamling, for eet år ad gangen.
Stk. 2. Medlemskontingent betales for medlemskab af klubben.
Stk. 3. Undervisningsgebyr betales for modtagelse af undervisning.
Stk. 4. Der betales ens undervisningsafgift på alle hold uanset antallet af undervisningstimer.
Stk. 5. Kontingent for hele klubåret samt undervisningsafgift for hele sæsonen opkræves senest d. 1. oktober (vedtaget på
generalforsamlingen d. 18. marts 2007).
Stk. 6. Undervisning finder normalt sted i tiden 1. september – 31. maj.

5. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben.
Stk. 2. Skyldes kontingent eller undervisningsgebyr udover 30 dage kan dette medføre eksklusion.
Stk. 3. Medlemskab er betinget af, at medlemmet ikke har gæld i andre Square Dance Klubber
.
6. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er fra d. 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor
forelægges den ordinære generalforsamling.

7. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker ved annoncering i klubbladet, og ved
opslag i øvelokalet.
Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Stk. 5. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne eller offentliggøres i øvelokalet senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der modtager undervisning og som ikke er i restance med kontingent eller
undervisningsafgift.
Stk. 7. Hvert medlem har een stemme.
Stk. 8. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Stk. 9. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot eet medlem forlanger dette.
Stk. 10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent og danseafgift.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor i lige år.
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

8. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal. Flertallet skal desuden udgøre mindst 50 % af klubmedlemmerne for at være
beslutningsdygtigt.
Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel. På
denne gælder alene 2/3-flertalsafgørelse.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan gøres, når 2/5 af bestyrelsen, eller 1/3 af klubbens medlemmer kræver det.
Anmodningen skal være skriftlig indeholdende motiveret dagsorden. Indkaldelse skal foretages indenfor 14 dage efter anmodningens
fremsættelse.
Stk. 4. Opløsning af klubben kan kun ske efter vedtagelse i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

9. Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges blandt klubbens medlemmer.
Medlemmer der har tillidsposter i andre Square Dance Klubber kan ikke indvælges.
Stk. 3. Klubbens undervisere kan ikke indvælges i bestyrelsen.
Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.
Suppleanter vælges for eet år ad gangen.
Stk. 5. Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær af næstformanden.
Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket godkendte udlæg.

10. Undervisere.
Undervisere ansættes/afskediges af en enig bestyrelse.
Stk. 2. Der kan ikke kræves klubmedlemskab af undervisere.
Stk. 3. Undervisere har ret til, uden stemmeret, at deltage i generalforsamlinger.
På bestyrelsesmøder hvor klubbens undervisning tilrettelægges, kan underviserne indkaldes.

11. Hæftelser.
Klubben forpligtes ved underskrift fra formanden og kassereren. I formandens fravær af næstformanden.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
Udover kontingent kan der ikke stilles krav overfor medlemmerne.

12. Opløsning.
Ved foreningens ophør opbevarer formanden klubbens aktiver i 90 dage. Indenfor 90 dage udarbejder den afgående klubs bestyrelse et
afsluttende regnskab.
Hvis der indenfor 90 dage oprettes en videreførende klub i Solrød Kommune med samme formål og vedtægter som Ocean City Square
Dancers overgives klubbens aktiver vederlagsfrit til den nye klub.
I modsat fald overgives klubbens aktiver til Solrød Kommune, hvorefter Solrød Kommunalbestyrelse efter eget valg, kan fordele
aktiverne til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.
Disse vedtægter gælder med virkning fra 2. marts 1997
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Ocean City Square Dancers på Solrød skole d. 2. marts 1997 med senere ændringer
henholdsvis d. 14. marts 2004 og d. 18. marts 2007.